پنجره دو لنگه بازشو

اطلاعات کاربردی پنجره دو جداره یو پی وی سی فرانسوی :


در این حالت دو لنگه بازشوی پنجره در دو محور عمودی مقابل هم باز می شوند. هم می توانند با ستون مشترک میانی و هم می توانند بدون ستون میانی اجرا شوند.