پنجره UPVC تک حالته


اطلاعات کاربردی پنجره يو پی وی سی بازشو تک حالته :


اين نوع پنجره دارای شکل ساده ای از بازشو بوده و همانند پنجره های مدل استاندارد بر روی محور عمودی دارای بازشو ی 180 درجه می باشد. باشوی تک حالته نسبت به بازشوهای ديگر دارای مکانيسم ساده تری می باشد.